VÝSTAVBA VĚTRNÝCH A FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN

VÝBĚR LOKALITY PRO STAVBU VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

Nejdůležitějším faktorem, ovlivňujícím výběr vhodné lokality pro stavbu větrné elektrárny nebo větrného parku, je odhad místních povětrnostních podmínek.

Kromě převládajícího směru větru je potřebné přesně určit hlavně jeho rychlost. Může se vycházet z obecných meteorologických dat, nebo z podrobného statistického měření v dané lokalitě. Protože je výkon turbíny úměrný třetí mocnině rychlosti větru jsou kladeny vyšší nároky na přesnost měření. Pro větší projekty by mělo být měření registračními anemometry alespoň v délce půl roku. Podle zhotovené větrné mapy pak odborníci určí počet a výkon jednotlivých větrných turbín v parku.

Při výběru lokality pro stavbu větrného parku je třeba počítat i s řadou dalších parametrů. Pevnost podloží určuje typ bezpečného ukotvení stožárů. Dopravní dostupnost je důležitá nejen pro samotnou stavbu větrných elektráren pomocí těžkých jeřábů, no i pro jejich údržbu až do konce životnosti. Musí se brát ohled i na dostupnost a kapacitu energetické přenosové soustavy, aby náklady na připojení elektráren byly co nejnižší. Určitá omezení může přinášet taky profil terénu v lokalitě výstavby, přítomnost obydlí, nebo lokální omezení např. vzdálenosti nebo výšky staveb.

VLIV VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Větrná elektrárna vyrábí čistou elektrickou energii bez tuhých nebo plynných emisí, odpadů a odpadního tepla. Na druhou stranu má i své nevýhody a negativní vlivy. Mezi hlavní nevýhody patří nestálost proudění větru a relativně malá koncentrace energie – pro získání větších výkonů je nutné stavět rozlehlé větrné parky.

Vliv větrných elektráren na obyvatelstvo se projevuje hlavně ve zvýšené hladině hluku a stroboskopickém jevu. Hluk způsobuje především strojovna elektrárny a obtékání vzduchu kolem listů vrtule. Moderní odhlučněné konstrukce spolu s ovládacími programy elektráren snižují hladinu hluku na bezpečnou úroveň nepřekračující povolené normy.